Privacyverklaring

Tennisvereniging Winsum Tennisvereniging Winsum, gevestigd aan Wierdaweg 2 B, 9951TM Winsum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.tcwinsum.nl
Wierdaweg 2 B
9951TM Winsum
+031 (0) 595 443452

De Functionaris Gegevensbescherming van Tennisvereniging Winsum is te bereiken via [email protected].

Persoonsgegevens die de vereniging verwerkt
Tennisvereniging Winsum verwerkt de persoonsgegevens, die je zelf aan de vereniging verstrekt, omdat je gebruik maakt van de diensten van de vereniging. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die de vereniging verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Profielfoto
 • Lidmaatschap KNLTB/TCW
 • Speelsterkte/Rating
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die de vereniging verwerkt
Tennisvereniging Winsum verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • De website en/of dienst van de Tennisvereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, en zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er aan twijfelt of de vereniging zonder toestemming persoonlijke gegevens verzameld over een minderjarige, neem dan contact met de Functionaris Gegevensbescherming van de vereniging op via [email protected].

Met welk doel en op basis van welke grondslag de vereniging persoonsgegevens verwerkt
Tennisvereniging Winsum verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het kunnen aanmaken van een spelerspasje (via KNLTB)
 • Het afhandelen van je betaling (inning contributie)
 • Het verzenden van de nieuwsbrief van de vereniging(communicatiemiddel)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van de vereniging uit te kunnen voeren
 • Om diensten aan je te kunnen leveren (gebruik tennispark en deelname aan competitie/toernooien)

Geautomatiseerde besluitvorming
Tennisvereniging Winsum neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar “een mens” (bijvoorbeeld een medewerker van Tennisvereniging Winsum) tussen zit.

Hoe lang de vereniging persoonsgegevens bewaart
Tennisvereniging Winsum bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verzameld. De vereniging hanteert een bewaartermijn van twee jaar na opzegging van het lidmaatschap voor de geregistreerde persoonsgegevens (twee jaar na het jaar van opzegging).

Delen van persoonsgegevens met derden
Tennisvereniging Winsum deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Het delen van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats met de KNLTB (de landelijke tennisbond), die vertrouwelijk met je gegevens omgaat. Tennisvereniging Winsum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die de vereniging gebruikt
Tennisvereniging Winsum gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Tennisvereniging Winsum en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover de vereniging beschikt in een computerbestand naar jou, of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betreffende persoon is gedaan, vraagt de vereniging je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De Functionaris Gegevensbescherming reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Tennisvereniging Winsum wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe de vereniging persoonsgegevens beveiligt
Tennisvereniging Winsum neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].